sEMG

 

semg

 

 

Når ein muskel trekkjer seg saman oppstår det elekstriske impulser (microvolt) som er målbare på overflata på kroppen. sEMG  er ein metode for å måle denne aktiviteten.

 

 

Du har kanskje høyrt om EEG (måler impulser i hjernen) eller EKG (måler impulser i hjarta)?

 

 

 

sEMG er, i likhet med EEG og EKG, ein vitenskapeleg anerkjent metode for å måle elektriske impulser.

Under ein sEMG undersøkjing vil små, elektriske signal frå dei aktiverte musklane verta registrert av sensorer plassert på huda direkte over muskulaturen.

Styrken og mønsteret til desse signala blir så overført til eit dataprogram som analyserer informasjonen og lager ein rapport.

 

 

Informasjonen i rapporten vert nytta for å evaluere den funksjonelle statusen til muskulaturen som ligg rundt ryggsøyla og er slik eit viktig ledd i prosessen med å skreddersy et individuelt behandlingsopplegg til deg.

 

 

sEMG kan vi og nytta i eit behandlingsopplegg for å måle evt. progresjon og/eller respons på behandlinga undervegs.

 

Prisar/refusjon

Prisar frå januar 2016

 Fyrstegongs konsultasjon 600,-
 Behandling 420,-
 EMG scan  250,-
 Røntgen

600,-

 Fakturatillegg 70,-

 

 

 

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling minst 24 timar på førehand. 

 

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

Pasient i Lærdal?

 

Kontoret i Lærdal er lagt ned.

 

Siste dag i Lærdal var 11. november 2014

 

 

Dei som ynskjer oppfylging velkomen til hovudkontoret vårt på Voss. 

 

 

 

 

Prisar/refusjon (2)

 

 

 

 

Prisar frå oktober 2013

 

Kiropraktor:    
1. gongs konsultasjon/eitt år sidan forrige time 733,- /eigenandel 600,-
Behandling 434,- /eigenandel 370,-
EMG scan 250,-  
     
     
Muskelterapeut:    
Massasje 30 min 400,-  
Massasje 60 min 600,-  
Massasje 90 min 850,-  
     
Fysioterapeut:    
1. gongs konsultasjon 700,-  
1. gongs konsultasjon m/tilvisning frå Kiropraktoren AS 500,-  
Behandling 400,-  
Ganganalsye / gaitscan 500,-  
     
Enkel Kinesiotape 70,-  
Omfattande Kinesiotape 100,-  
     
Trykkbølgje:    
Trykkbølgje behandling 650,-  
     
Røntgen: 600,-  
     
     
     
     
Faktura tillegg 70,-  

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

 

 

Behandlingsforsikring

 

Om du har behandlingsforsikring som dekker behandling hjå kiropraktor må du sjølv betale for undersøking og behandlig hjå oss. Du krevjer summen attende frå ditt forsikringsselskap. 

 

 

Røntgen

 

 

Rontgennakke

 

 

På kontoret vårt i Vangsgata 25, har me installert røntgen-utstyr.
Der kan me utføra dei vanlegaste røntgenundersøkjingar av skjelettet.

 

 Dette er eit godt hjelpemiddel for kiropraktoren, der han kan sjå
på skjelettet, ryggsøyla si form og gjera målingar ved eventuelle skjeivstillingar.

 

Dersom det er behov for CT eller MR, kan kiropraktoren henvisa vidare til det.

 

Timebestilling

Facebook